Wyrażenia algebraiczne

Zamieszczamy 8 prostych odcinków przedstawiających ideę wyrażeń algebraicznych. Z wyrażeniami dzieci spotykają się dość wcześnie, choć nie zawsze od razu używamy tej nazwy. Prezentowany cykl ma za zadanie wprowadzić bardziej formalne spojrzenie na wyrażenia algebraiczne, pokazanie działań  na prostych przykładach i porządkowanie ich, czyli redukcję wyrazów podobnych. Podajemy sporą liczbę różnych przykładów. Ważne jest, aby uczniowie  zrozumieli, że wyrażenia algebraiczne są podstawą do zapisania problemu w języku matematyki, co prowadzi do zbudowania odpowiedniego modelu sytuacji z którą się spotykają.

  1. Co to są wyrażenia algebraiczne? (Ćwiczenia)

Na bardzo prostych przykładach  – pole i obwód  kwadratu, prostokąta, trapezu, trójkąta, pokazujemy przykłady wyrażeń algebraicznych. Uczniowie powinni podawać własne przykłady. 

  1.  Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. (Ćwiczenia)

Pokazujemy, że wyrażenia algebraiczne są językiem, którym posługujemy się w matematyce do opisywania różnych sytuacji. Jednocześnie wprowadzamy proste dodawanie i mnożenie przez liczbę.

  1. Dodawanie wyrażeń algebraicznych. (Ćwiczenia)

Odcinek podobny do poprzedniego- zapisywanie sytuacji algebraicznie i proste dodawanie wyrażeń. 

  1. Tworzenie modeli sytuacji, wartość liczbowa wyrażenia. (Ćwiczenia)

Pokazujemy na przykładzie co to znaczy stworzyć model sytuacji i jak korzystamy z języka wyrażeń algebraicznych. Wskazane byłoby, aby uczniowie dokończyli pokazany przykład i podali własne.

  1. Wyłączanie wspólnego czynnika. (Ćwiczenia)

Odcinek poświęcony jest przekształcaniu samych wyrażeń, bez tekstu i znaczenia sytuacyjnego. Podajemy przykłady wyrażeń, w których można wyciągnąć przed nawias liczbę lub zmienną. Tutaj bardzo wskazane jest, aby uczniowie wymyślili sporo własnych przykładów.

  1. Mnożenie wyrażeń. (Ćwiczenia)

Również, jak poprzednio, operujemy  przykładami formalnymi- pokazujemy jak mnożymy wyrażenia w nawiasach. Zwracamy uwagę na wyłączanie liczby przed nawias i zmienianie znaku, jeśli przed nawiasem jest znak minus. 

  1. Dzielenie wyrażeń. (Ćwiczenia)

Przykłady, gdzie wyrażenie algebraiczne występuje w liczniku i mianowniku. Pokazujemy, kiedy można, a kiedy nie można uprościć wyrażenia i mocno podkreślamy czynienie założenia o niezerowaniu się mianownika. 

  1. Redukcja wyrazów podobnych.

Przykłady, w których dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Zwracamy uwagę , że zmienna nie ma znaku, tylko liczba może być ujemna, lub dodatnia. Tutaj dobrze byłoby zapytać dzieci, czy mogą podać przykłady takich wyrażeń, które zawsze będą przybierać wartość ujemną lub dodatnią. Ponieważ odcinek ten jest podsumowaniem poprzednich, więc nie dołączamy do niego ćwiczeń sprawdzających.