Misja i cele

MISJA I CELE FUNDACJI

Powstała w 2009 r. Fundacja Rodziny Maciejko ma na celu szeroko zakrojoną działalność organizowania i wspomagania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Jej priorytem jest praca oświatowa a w szczególności podnoszenie poziomu wykładania matematyki i wiedzy matematycznej uczniów polskich szkół.

Pragniemy nawiązać kontakty ze środowiskiem dydaktyków, wykładowców i nauczycieli matematyki na szczeblach uniwersyteckich i szkolnych. Chcemy z ich udziałem zdefiniować najbardziej palące problemy z punktu widzenia dydaktyki, szkolenia nauczycieli matematyki i innych, by przygotować i wdrażać takie programy przy udziale naszej Fundacji, jakie mogłyby mieć znaczący wkład w dokonywaniu pozytywnych zmian w tej dziedzinie.

Fundacja stawia sobie za cel szeroko rozumiane wsparcie dla środowiska wykładowców matematyki w polskich szkołach i pomoc w nauce matematyki dla naszych uczniów przy wykorzystaniu:

  • Środków własnych dla tworzenia programów, czy to indywidualnie, czy to w partnerstwie z innymi organizacjami.
  • Pomocy w wyszukiwaniu i przygotowywaniu wniosków o granty na programy dla organizacji i stowarzyszeń promujących rozwój standardów nauczania matematyki w szkołach.
  • Organizowania i popierania miedzynarodowych kontaktów w celach wymiany doświadczeń, programów i stypendystów.
  • Gromadzenia i udostępniania najnowszej i zweryfikowanej już wiedzy i praktyki, (“know how”) w kierowaniu programami i organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie.
  • Nagłaśniania współczesnych wyzwań podnoszenia standardów nauczania matematyki w Polsce.