Filmy edukacyjne

Wszelkie komentarze prosimy przesyłać na adres frm@maciejko.org

Filmy edukacyjne przeznaczone są zarówno jako powtórzenie dla uczniów mających kłopoty z matematyką, ale także, jako wprowadzenie nowego materiału. Każdy z odcinków może być użyty w  różny sposób. Poniżej podajemy kilka możliwości.

  1. Uczeń może je przesłuchiwać sam w domu- np. jako praca domowa razem z przerabianiem wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń. Pracą domową może również być wymyślenie przez samego ucznia własnych ćwiczeń do danego odcinka.(np. uczeń przygotowuje dla kolegi zestaw ćwiczeń).
  2. Innym sposobem skorzystania z materiałów filmowych jest wysłuchanie odcinka filmowego  w klasie, w trakcie lekcji. W takim przypadku nauczyciel powinien poprosić  uczniów o komentarze, podawanie przykładów, stawianie pytań, a może o wymyślenie innego scenariusza na ten sam temat. Dobrym pomysłem jest również, aby wybrany uczeń, wytłumaczył własnymi słowami, czego dowiedział się z filmu.
  3. Inną możliwością, jest, aby uczniowie jedynie obejrzeli dany odcinek, z wyłączonym głosem, a następnie spytać, czy zorientowali się o czym mówi dany filmik. Jaki jest ich komentarz?

Te trzy sposoby nie są z pewnością jedynymi i dużo zależy od inwencji nauczyciela i uczniów.

Lista nagrań:

Figury płaskie I

Rozpoczynamy cykl nagrań poświęconych geometrii płaskiej. Podzieliliśmy geometrię na kilka części. W pierwszej, którą teraz prezentujemy zawarte są  określenia i własności podstawowych figur, takich jak odcinki, kąty i trójkąty. Jest to w dużym stopniu przypomnienie wiedzy ze szkoły podstawowej. Inne figury, jak również obliczenia pól  obwodów, twierdzenie Pitagorasa i podobieństwo figur zamieścimy w kolejnych częściach geometrii płaskiej. Obecny cykl zawiera 15 nagrań.

Figury płaskie II

Rozpoczynamy kolejny cykl filmów poświęcony geometrii płaskiej. Zawiera 12 odcinków, w których przedstawiamy pojęcia  i obliczenia związane z polem figury, twierdzenie Pitagorasa oraz podobieństwo figur. Na początek zamieszczamy kilka pierwszych odcinków i sukcesywnie będziemy uruchamiać kolejne.

Figury płaskie III

Jest to ostatni trzeci cykl poświęcony geometrii płaskiej. Zawiera 5 odcinków i poświęcony jest różnym rodzajom symetrii, na bardzo elementarnym poziomie. Wprowadzamy pojęcia bardzo intuicyjnie. We wszystkich odcinkach bardzo istotne jest, aby uczniowie wykonywali dużo własnych przykładów, rysowali różne figury, wybierali  różnie położone punkty obrotu lub symetrii. Nasze rysunki są robione „od ręki”, zatem efekty są dalekie od ideału. Dlatego ważna jest tu wyobraźnia ucznia. Ale swoje rysunki uczniowie powinni wykonywać z cyrklem i linijką. Byłoby wskazane, gdyby stosując symetrię  tworzyli różne ornamenty.

Funkcje

Zamieszczamy w naszym „Samouczku” kolejny temat, jakim są funkcje.  Omawiamy najpierw ogólne pojęcie funkcji a następnie koncentrujemy się na funkcji liniowej. Wprowadzamy pojęcie układu kartezjańskiego i wykorzystujemy go do rysowania wykresów funkcji. Cały cykl zawiera 12 odcinków. Dotyczy podstawowych wiadomości o funkcjach  ale poprzez odpowiednie przykłady  wprowadzamy ucznia na trochę wyższy poziom, np.  pokazując istnienie funkcji nieliniowych.

Liczby Dziesiętne

Nagrania skierowane są zarówno dla uczniów, którzy  nie poznali jeszcze pozycyjnego dziesiątkowego systemu, jak również dla uczniów, którzy chcą ten temat powtórzyć.

Liczby Niewymierne

Dla liczb niewymiernych przygotowaliśmy 6 odcinków. Jest to jedynie dopełnienie do liczb wymiernych. Nie zajmujemy się szczegółowo działaniami, wyciąganiem pierwiastków, wyznaczaniem  liczb niewymiernych, etc. Dotykamy problemu, ale na tym poziomie nie zajmujemy się nim głębiej. Pokazujemy jedynie, że istnieją inne liczby niż wymierne, pokazujemy kilka przykładów- właściwie tylko √2 i π .  Po raz pierwszy załączyliśmy drobny test, który ma za zadanie uzmysłowić uczniom, jakie relacje zachodzą  w działaniach między liczbami wymiernymi i niewymiernymi.

Liczby Wymierne

Cykl filmów dotyczący liczb wymiernych zawiera 6  odcinków. Rozpoczynamy od pokazania, że nie wszystkie ułamki zwykłe są liczbami dziesiętnymi, tzn. o skończonym rozwinięciu dziesiętnym, ale że istnieją ułamki które mają rozwinięcia nieskończone okresowe. Pokazujemy, co to jest okresowość, jaka jest długość okresu i wyjaśniamy dlaczego. Cykl kończymy przedstawieniem własności, że pomiędzy każde dwie liczby wymierne na osi można wstawić nieskończenie wiele innych liczb.

Procenty

Cykl filmów o procentach składa się z 11 odcinków.  Przedstawiamy w nim procenty poczynając od definicji i przykładów na poziomie szkoły podstawowej, następnie pokazujemy różne przykłady obliczeń w których występują procenty. Przedstawiamy przykłady z obliczaniem VAT, ceną brutto i ceną netto. Omawiamy  lokaty bankowe z kapitalizacją roczną. Ostatni odcinek poświęcony jest kredytom z odsetkami malejącymi.

Ułamki

Cykl filmów „Ułamki” ma 16 odcinków. Zawartych jest w nich wszystko, co uczeń powinien wiedzieć o ułamkach. Osobną rzeczą jest sprawność rachunkowa, którą trzeba wypracować na odpowiednio dobranych przykładach. Można je znaleźć w każdym podręczniku mówiącym o ułamkach i dobór  przykładów  zależy od ucznia/nauczyciela /rodzica.

Potęgi

Cykl nagrań Potęgi zawiera 8 odcinków. Wprowadzamy pojęcie potęgi dla podstawy dodatniej różnej od zera oraz dla wykładników całkowitych. Wprowadzając działania na potęgach  uznaliśmy, że  wykładniki ujemne całkowite pojawiają się w sposób naturalny przy dzieleniu potęg o jednakowych podstawach. Jeśli nie wszystkie dzieci będą zaznajomione z liczbami ujemnymi, można pozostać przy wykładnikach naturalnych, omijając przykłady z wykładnikami ujemnymi.

Pierwiastki

Po „Potęgach”, przekazujemy nagrania dotyczące tematu „Pierwiastki”. Ten cykl zawiera 7 odcinków. Wprowadzamy pojęcie pierwiastka kwadratowego z liczb nieujemnych. Jako wynik przyjmujemy liczbę dodatnią, wprowadzając definicyjnie pojęcie pierwiastka arytmetycznego, ale specjalnie nie podkreślamy tego aspektu. Przez odwołanie się do pola kwadratu i długości jego boku pozostajemy w obszarze liczb dodatnich. Wprowadzamy również pierwiastek trzeciego stopnia i tu także odwołujemy się do geometrii poprzez sześcian i znajdywanie długości jego boku. Jednak dla pierwiastka st. 3-go odrywamy się od geometrii i pokazujemy istnienie pierwiastka st. 3-go z liczby ujemnej. Zauważamy, że pierwiastkowanie jest działaniem odwrotnym do potęgowania. Dobrane przykłady dla pierwiastków st. trzeciego są łatwiejsze niż dla pierwiastków kwadratowych.

Wyrażenia algebraiczne

Zamieszczamy 8 prostych odcinków przedstawiających ideę wyrażeń algebraicznych. Z wyrażeniami dzieci spotykają się dość wcześnie, choć nie zawsze od razu używamy tej nazwy. Prezentowany cykl ma za zadanie wprowadzić bardziej formalne spojrzenie na wyrażenia algebraiczne, pokazanie działań  na prostych przykładach i porządkowanie ich, czyli redukcję wyrazów podobnych. Podajemy sporą liczbę różnych przykładów. Ważne jest, aby uczniowie  zrozumieli, że wyrażenia algebraiczne są podstawą do zapisania problemu w języku matematyki, co prowadzi do zbudowania odpowiedniego modelu sytuacji z którą się spotykają.

Równania liniowe

Równania liniowe są kolejnym prezentowanym przez nas tematem. Przygotowaliśmy 8 odcinków. Wyjaśniamy na czym jest równanie liniowe z jedną niewiadomą, co to znaczy rozwiązać równanie, pokazujemy równania sprzeczne i tożsamościowe. Duży nacisk kładziemy na strategię budowania modelu do sytuacji przedstawionej treścią.

Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi

Wprowadzamy układy liniowe dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Podajemy szereg prostych przykładów liczbowych i zadań z treścią prowadzących do układów równań. Omawiamy metodę podstawiania i metodę graficzną. Nie pokazujemy metody przeciwnych współczynników. Bardzo podkreślamy strategię budowania modelu do danej sytuacji. Dobrze jest zachęcać uczniów, aby sprawdzali swoje rozwiązania oraz rysowali proste odpowiadające danym równaniom. Przy wszystkich odcinakach, bardzo dobrym ćwiczeniem jest podać uczniom dowolne dwie liczby i prosić, aby postarali się ułożyć dla tych liczb własny układ równań, którego te liczby będą rozwiązaniem.

Elementy statystyki opisowej

Temat statystyki opisowej poruszamy w 5-ciu odcinkach. Przedstawiamy na przykładach pojęcia średniej, mediany i mody. Głównym celem każdego z odcinków, poza omówieniem charakterystyk, wskaźników opisujących statystycznie różne sytuacje,  jest pokazanie, że nie zawsze te wskaźniki są celowe i  potrzebne. Są sytuacje w których możemy sporo dowiedzieć  z próby danych mając tylko średnią, a czasami lepiej posłużyć się moda czy medianą.  Wszystkie nasze odcinki powinny raczej  wywoływać dyskusję i własne przykłady uczniów, które mogą brać z gazet i innych mediów.

W 4-ym i 5-ym  odcinku  pokazujemy diagramy kołowe i słupkowe. Mocno namawiamy uczniów  do tworzenia i różnego opisywania  sytuacji przez nich  samych wymyślonych lub napotkanych.

Prawdopodobieństwo

Temat poruszający pojęcie prawdopodobieństwa składa się z 5-ciu odcinków. Wprowadzamy pojęcie klasyczne prawdopodobieństwa na bardzo prostych przykładach, zaczynając od „ popularnie używanego słowa „szansa”- jaką masz szansę wygrania w różnych losowych sytuacjach. Naszym celem jest, aby uczniowie zrozumieli, że takie pojęcie prawdopodobieństwa wymaga aby wszystkie zdarzenia odbywały się w jednakowych warunkach.

Bryły

Przygotowaliśmy 12 nagrań, w których przypominamy częściowo znane uczniom bryły  i wprowadzamy nowe. Zaczynamy od sześcianu, następnie wprowadzamy pojęcie graniastosłupów prostych i prostopadłościanów foremnych. Podajemy wzory i na przykładach obliczamy pole powierzchni całkowitej oraz objętości. W niektórych przypadkach uczniowie muszą znać już tw. Pitagorasa.  Na koniec wprowadzamy pojęcie ostrosłupów , pokazujemy przykład ostrosłupów o podstawach różnych wielokątów. Ważnym elementem tej serii jest pojęcie siatki bryły. Na przykładach pokazujemy siatki niektórych brył. Wskazane byłoby, aby uczniowie po wysłuchania nagrania rysowali sami siatki, szkicowali bryły,  ew. mierzyli potrzebne długości boków czy wysokości i obliczali objętość lub powierzchnię całkowitą.