Statut

S T A T U T

Fundacja Rodziny Maciejko

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA RODZINY MACIEJKO”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów : Tomasz Paweł Maciejko, Małgorzata Kazimiera Muniz-Maciejko, Dorota Maria Maciejko aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 stycznia 2009 r. Rep. A 432/2009 przez Notariusza Jolantę Monika Niedziela w Kancelarii Notarialnej Jolanta Monika Niedziela, Magdalena Karczewska – Woźnica Notariusze Spółka Cywilna, ul. Emilii Plater nr 20 lok 8 w Warszawie.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., niniejszego Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Fundacja jest organizacją nie nastawioną na zysk i jest apolityczna.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla efektywnego i właściwego realizowania celów może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II
Cele działania.

§ 5

 1. Celami Fundacji są:

 

 1. rozwój nauki, wiedzy, umiejętności i usług w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji, podnoszenia jakości życia, w tym wyrównywania szans określonych społeczności lokalnych i zbiorowości ludzkich,
 2. podnoszenie poziomu wykształcenia we wszystkich dziedzinach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i prawa,
 3. aktywizacja obywatelska, społeczna, edukacyjna, gospodarcza i kulturalna osób, społeczności lokalnych i zbiorowości ludzkich w kraju i za granicą wyróżnionych z punktu widzenia różnych czynników społeczno – demograficznych,
 4. rozwój wrażliwości społecznej na wartości humanistyczne i prospołeczne,
 5. promocja praw człowieka, tolerancji religijnej, rasowej i politycznej,
 6. wspieranie i propagowanie nowoczesnych, przejrzystych i stabilnych rozwiązań prawnych niezbędnych dla dobra obywateli, społeczności lokalnych i państwa,
 7. promocja wszelkich działań na rzecz pokoju, współpracy europejskiej i wzmacniania więzi transatlantyckich,
 8. rozwój społeczny oparty na zasadach etycznych i dekalogu,

w sferze zadań publicznych (pożytku publicznego) zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja realizuje działania w sferze zadań publicznych, między innymi, poprzez :

 • realizację własnych projektów i programów,
 • inicjowanie, wspieranie przygotowania i realizacji projektów, akcji i kampanii społecznych, realizowanych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorców w zakresie celów statutowych Fundacji,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, dyskusji, paneli, odczytów etc.,
 • samodzielne pozyskiwanie i udzielanie wsparcia w pozyskiwaniu pomocy finansowej i nie finansowej z różnych źródeł prywatnych i publicznych,
 • organizowanie konkursów, zbiórek i innych przedsięwzięć, które mają na celu pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 • współpracę z instytucjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy w zakresie nauki i edukacji, wymiany osób i doświadczeń,
 • tworzenie programów stypendialnych, programów studiów, programów badań naukowych, ośrodków kształcenia w istotnych dziedzinach życia,
 • propagowanie metod i technik współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną opartych na partnerstwie,
 • popularyzowanie metodologii i efektów programów prospołecznych,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej,
 • organizowanie i współorganizowanie placówek oświatowych,
 • inicjowanie, organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, festiwali, projekcji, plenerów, galerii, przeglądów, konkursów, targów, spotkań, warsztatów, wystaw, koncertów, przedstawień,
 • pozyskiwanie i przekazywanie m.in. dotacji, grantów,
 • pracę z dziećmi i młodzieżą, studentami i pracownikami naukowymi,
 • współpracę z mediami.

§ 6

Fundacja dla realizacji postawionych celów statutowych może :

 1. wszechstronnie współdziałać z innymi organizacjami, w tym pozarządowymi, instytucjami, w tym administracją publiczną i osobami fizycznymi i prawnymi,
 2. uczestniczyć jako członek w organizacjach zrzeszających fundacje i stowarzyszenia, o celach statutowych zbliżonych do celów Fundacji,
 3. tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek z osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i zagranicą,
 4. być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to postanowień statutu Fundacji, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych,
 5. inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości w kraju i zagranicą oraz organami administracji publicznej                 w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji.

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa wniesione do Fundacji przez Fundatorów, jak i nabyte przez Fundacje.
 2. Majątek początkowy Fundacji (Fundusz Założycielski) wniesiony przez Fundatorów wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 8

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :

a)      funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

b)      innych darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i subwencji, grantów,

d)      dochodów ze zbiórek, darów i imprez publicznych,

e)      dochodów z aktywów, majątku nieruchomego i ruchomego i innych praw majątkowych Fundacji,

f)       odsetek i depozytów bankowych,

g)      dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

h)      dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

i)        innych źródeł prawem dozwolonych.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu  spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:
– Rada Fundatorów
– Zarząd Fundacji
– Rada Programowa

 

§ 12

 1. Rada Fundatorów liczy od 3 do 7 osób.
 2. Rada Fundatorów składa się z osób, które ustanowiły Fundację a także – w drodze kooptacji – z innych osób fizycznych (Fundatorzy).
 3. Prawo kooptacji osób do Rady Fundatorów przysługuje indywidualnie każdemu z Fundatorów ustanawiających Fundację z tym, że Fundatorowi najstarszemu wiekiem przysługuje prawo kooptacji dwóch członków Rady Fundatorów, pozostałym zaś Fundatorom po 1 członku Rady Fundatorów. W przedmiocie kooptacji postanowień Statutu o podejmowaniu uchwał nie stosuje się. Prawo kooptacji wygasa wraz z obsadzeniem miejsc przez uprawnionych Fundatorów.
 4. W razie rezygnacji lub choroby trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków w Radzie Fundatorów, ubezwłasnowolnienia lub śmierci któregokolwiek z Fundatorów jego miejsce (wakat) w Radzie Fundatorów zajmuje osoba wskazana przez niego na piśmie, a w przypadku braku takiego wskazania jego spadkobierca. W przypadku braku spadkobierców lub większej liczby spadkobierców, którzy jednocześnie nie uzgodnili spadkobiercy uprawnionego do zasiadania w Radzie Fundatorów pozostali członkowie Rady Fundatorów, w terminie 6 miesięcy od zaistnienia okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym pkt 4, dokonują w drodze jednomyślnej uchwały wyboru, w zwolnione miejsce, nowego członka Rady Fundatorów. W przypadku niemożliwości obsadzenia Rady Fundatorów z powodu obniżenia się minimalnego jej składu (poniżej 3 osób) pozostali jej członkowie dokonują niezwłocznie wskazania po jednym nowym członku Rady Fundatorów.
 5. W przypadku nie podjęcia uchwały w trybie określonym w punkcie 4, wakat w Radzie Fundatorów zostaje obsadzony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego przyznania, w drodze uchwały Rady Fundatorów podjętej większością głosów.
 6. Po zwolnieniu miejsca w Radzie Fundatorów przez jej członka powołanego w trybie pkt 5 niniejszego paragrafu Rada Fundatorów ponownie dokonuje wyboru członka Rady Fundatorów w drodze jednomyślnego głosowania. W przypadku niemożliwości powołania członka Rady Fundatorów w tym trybie, Rada Fundatorów podejmuje uchwałę w tym zakresie w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów, zaś w braku rozstrzygnięcia, w drodze uchwały podjętej większością głosów. Głosowania, o których mowa w niniejszym punkcie odbywają się na tym samym posiedzeniu Rady Fundatorów.
 7. Rezygnacja z udziału w Radzie Fundatorów powinna być złożona Zarządowi i Przewodniczącemu Rady Fundatorów na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 13

 1. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów, Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundatorów i Sekretarza Rady Fundatorów, zwykłą większością głosów.
 2. Pracami Rady Fundatorów kieruje Przewodniczący Rady Fundatorów. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Fundatorów zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Rady Fundatorów. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundatorów pracami Rady Fundatorów kieruje Sekretarz Rady Fundatorów.
 3. Rada Fundatorów zbiera się, co najmniej dwa razy w roku zwoływana na wniosek Przewodniczącego Rady Fundatorów, lub co najmniej dwóch członków Rady Fundatorów. Rada Fundatorów może organizować zebrania wspólnie z Zarządem Fundacji.
 4. 4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków Rady Fundatorów, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu.
 5. Każdemu członkowi Rady Fundatorów przysługuje 1 głos, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 niniejszego paragrafu.
 6. Fundatorom, do czasu wykonania swojego uprawnienia o kooptacji osób do Rady Fundatorów zgodnie z postanowieniem §12 pkt 3, przysługuje liczba głosów równa sumie swojego głosu oraz liczbie osób, które może dokooptować w skład Rady Fundatorów.
 7. Uchwały Rady Fundatorów w sprawach:
  1. zmiany statutu Fundacji,
  2. likwidacji Fundacji,

zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady Fundatorów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundatorów.

 1. Członkom Rady Fundatorów przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundatorów.
 2. Członek Rady Fundatorów może zostać powołany do Zarządu Fundacji.
 3. Członek Rady Fundatorów nie może być jednocześnie członkiem Rady Programowej Fundacji.

 

§ 14

Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundatorów należy, m.in.:

 

a)      powołanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, Rady Programowej,

b)      zatwierdzanie kierunków działania Fundacji przygotowywanych przez

Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Programową,

c)      podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

d)      zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd Fundacji rocznego preliminarza kosztów działalności Fundacji,

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji, Rady Programowej oraz udzielanie absolutorium tym organom (poszczególnym jej członkom) ze sprawowania przez nich funkcji,

f)       powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów o pracę z osobą powołaną w skład Zarządu Fundacji pełniącą funkcję Prezesa Fundacji,

g)      uchwalenie regulaminu działania Zarządu Fundacji oraz szczegółowego zakresu czynności członków Zarządu Fundacji,

h)      podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

i)        wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji,

j)        prawo wglądu do wszystkich dokumentów Zarządu Fundacji i Rady Programowej,

k)      wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, zamianę nieruchomości przez Zarząd Fundacji,

l)        wyrażanie zgody na tworzenie, przystępowanie, uczestnictwo w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą,

m)    wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób członków w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Fundacji, powoływanych przez Radę Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę Fundatorów.
 3. Rada Fundatorów może odwołać członka Zarządu Fundacji, w każdym czasie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady.

 

§ 16

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.
 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji przewidzianych w Statucie i prawie powszechnie obowiązującym i nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

a)      opracowywanie, przygotowywanie i uchwalanie strategii programów działania Zarządu Fundacji,

b)      bieżące kierowanie sprawami Fundacji, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

c)      sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, z działalności Zarządu Fundacji i przedkładanie ich do akceptacji Radzie Fundatorów i Radzie Programowej,

d)      organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

e)      realizowanie uchwał Rady Fundatorów, Rady Programowej,

f)       prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia, po zasięgnięciu na piśmie, opinii Rady Fundatorów w tym zakresie,

g)      opracowywanie w porozumieniu z Radą Programową kierunków działania Fundacji,

h)      coroczne przygotowywanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,

i)        przygotowanie projektu regulaminu działania Zarządu Fundacji oraz szczegółowego zakresu czynności członków Zarządu Fundacji,

j)        przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów, subwencji od innych podmiotów na działalność i rozwój Fundacji,

k)      występowanie z wnioskiem do Rady Fundatorów o wyrażenie zgody na zmianę Statutu Fundacji, likwidację Fundacji, zbywanie, zamianę oraz obciążanie nieruchomości Fundacji,

l)        ubieganie się i pozyskiwanie środków finansowych na rozwój Fundacji.

§ 17

 1. W sprawach, w których Statut i inne przepisy prawa wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji, do jej ważności wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy obecni członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

 

§ 18

Formy działania Zarządu Fundacji oraz podział czynności między jego członkami określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

 

§ 19

Rada Programowa Fundacji (Rada Programowa) czuwa nad realizacją celów statutowych Fundacji za wyjątkiem funkcji zastrzeżonych dla Rady Fundatorów.

 

§ 20

 1. W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 15 członków powoływanych przez Radę Fundatorów.
 2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady w głosowaniu tajnym większością głosów.
 3. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci Członka lub odwołania przez Radę Fundatorów.
 5. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, jednakże mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z pracami na rzecz Fundacji wg Regulaminu określonego uchwalonego przez Radę Fundatorów.

 

 

§ 21

Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

 

a)      propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,

b)      wyznaczanie i ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,

c)      zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji,

d)      wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundatorów i Zarząd,

e)      wnioskowanie do Rady Fundatorów o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jej członków,

f)       nadzór na wszystkimi działaniami Fundacji w tym programowymi, finansowymi, organizacyjnymi,

g)      przedkładanie Radzie Fundatorów wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium z wykonanej pracy,

h)      pozyskiwanie partnerów i środków finansowych, w tym darowizn, dotacji od korporacji i indywidualnych przedsiębiorstw z kraju i zagranicy, zapisów testamentowych, pomocy od osób indywidualnych w ramach działalności charytatywnej, wspierających działania Fundacji.

 

 

§ 22

 1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek, co najmniej jednego Członka Rady Programowej, Rady Fundatorów lub Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady Programowej jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 4. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy Członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego Rady Programowej.
 5. Każdy Członek Rady Programowej ma jeden głos. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 6. Rada Programowa może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 7. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady Programowej osoby. Członkowie Rady Fundatorów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Programowej bez względu na to czy zostali zaproszeni do wzięcia w nim udziału.
 8. Rada Programowa niezwłocznie informuje Radę Fundatorów o zwołaniu posiedzenia, podjęciu uchwały lub innych decyzji.

 

 

§ 23

Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Fundatorów.

 

 

ROZDZIAŁ V

Działalność Gospodarcza Fundacji

 

§ 24

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany przede wszystkim na realizację celów statutowych Fundacji i pokrywanie kosztów jej działalności.
 3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się z Funduszu Założycielskiego kwotę 1 100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc i sto złotych).
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej :

 

1)      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),

2)      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

3)      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

4)      Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

5)      Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z),

6)      Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

7)      Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9),

8)       Szkoły wyższe (85.42.B),

9)       Pozaszkolne formy edukacji (85.5),

10)   Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

11)   Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),

12)   Działalność bibliotek i archiwów (91.01),

13)   Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),

14)   Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

15)   Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2),

16)   Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3),

17)   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9),

18)   Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),

19)   Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

20)   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),

21)   Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.4),

22)   Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),

23)   Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

24)   Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),

25)   Transport drogowy towarów (49.41.Z),

26)   Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),

27)   Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

28)   Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),

29)   Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

30)    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),

31)   Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

32)   Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),

33)   Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

34)   Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),

35)   Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),

36)   Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19),

37)   Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),

38)   Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

39)   Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),

40)   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

41)    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

42)   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3),

43)   Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),

44)   Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

45)   Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z), z wyłączeniem działalności doradców podatkowych i biegłych rewidentów,

46)    Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

47)    Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

48)   Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

49)   Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

50)   Badania i analizy techniczne (71.2),

51)   Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.1),

52)   Sprzątanie obiektów (81.2),

53)   Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

54)   Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

55)   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

56)   Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z).

 

5. Fundacja podejmie działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji lub zezwoleń, dopiero po ich uzyskaniu.

 

 

§ 25

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem   wyodrębnionych Zakładów, jednostek organizacyjnych, powołanych przez Zarząd.

2.   W przypadku powołania jednostek, o których  mowa w pkt 1, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania oraz zasady wynagradzania określa Zarząd w akcie powołania.

3.  Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektorów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji po uprzednim zaakceptowaniu przez Radę Fundatorów.

4.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych przez Zarząd planów, a w przypadku działania poprzez Zakłady planów opracowywanych przez ich dyrektorów i akceptowanych przez Zarząd. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony w pierwszej kolejności na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

5. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

6.   Decyzję o likwidacji Zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.

 

§ 26

Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundatorów i Zarząd głosujący wspólnie.

 

§ 27

 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, wyższej uczelni warszawskiej wybranej w drodze konkursu, która przedstawi najlepszy projekt ustanowienia katedry, laboratorium w zakresie prawa cywilnego lub z zakresu inżynierii lądowej lub nauk biomedycznych imienia Rodziny Maciejko.
 2. Rada Fundatorów w formie uchwały określi zasady ogólne przeprowadzenia konkursu określonego w pkt 1.

 

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.