Funkcje trygonometryczne

Odcinek 1. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta.

Od proporcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym przechodzimy do funkcji trygonometrycznych dla dowolnych kątów. Dla punktów okręgu koła o promieniu 1, przechodzimy od proporcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym do definicji funkcji sinus i cosinus związanych ze współrzędnymi danego punktu na okręgu. Pokazujemy jak zachowują się te funkcje dla różnych punktów na okręgu.

Odcinek 2. Znaki funkcji w kolejnych ćwiartkach koła.

Pokazujemy zmianę wartości oraz znaków dla funkcji sinus i cosinus dla punktów na okręgu w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej ćwiartce koła. Wykorzystujemy współrzędne punktów symetrycznie położonych względem osi 0X i 0Y.

Odcinek 3. Własności funkcji trygonometrycznych.

Korzystając ze współrzędnych punktów symetrycznie położonych względem osi 0X i 0Y odczytujemy związki typu sina = sin(180–a), cos(-a) = cosa etc. Formuły ilustrujemy przykładami. Zachęcamy nauczycieli, aby polecali uczniom odczytać z pokazanego rysunku więcej zależności.

Odcinek 4. Miara łukowa kąta.

Wprowadzamy miarę łukową kąta. Pokazujemy związek między miarą łukową i stopniową. Pokazujemy kilka przykładów kątów z różną miarą stopniową i odpowiadającą im miarą łukową np. π/4 odpowiada 45°.

Odcinek 5. Wykresy funkcji sinus i cosinus.

Prezentujemy wykresy funkcji sinus i cosinus w układzie współrzędnych. Wykresy są wzięte z Wikipedii. Pokazując wykres omawiamy przebieg funkcji.